LỊCH HOẠT ĐỘNG
Thứ 2
Phong Lăng Độ
Vượt ải
Dã Tẩu
Tống kim
Tín Sứ
Săn nhím
Quả hoàng kim
Săn boss
Liên đấu
Thứ 3
Phong Lăng Độ
Vượt ải
Dã Tẩu
Tống kim
Tín Sứ
Săn nhím
Quả hoàng kim
Săn boss
Liên đấu
Thứ 4
Phong Lăng Độ
Vượt ải
Dã Tẩu
Tống kim
Tín Sứ
Săn nhím
Quả hoàng kim
Săn boss
Liên đấu
Thứ 5
Phong Lăng Độ
Vượt ải
Dã Tẩu
Tống kim
Tín Sứ
Săn nhím
Quả hoàng kim
Săn boss
Liên đấu
Thứ 6
Phong Lăng Độ
Vượt ải
Dã Tẩu
Tống kim
Tín Sứ
Săn nhím
Quả hoàng kim
Săn boss
Liên đấu
Công thành Chiến
Thứ 7
Phong Lăng Độ
Vượt ải
Dã Tẩu
Tống kim
Tín Sứ
Săn nhím
Đỉnh Hoa Sơn
Quả hoàng kim
Săn boss
Liên đấu
Liên đấu
Chủ Nhật
Phong Lăng Độ
Vượt ải
Dã Tẩu
Tống kim
Tín Sứ
Săn nhím
Phong hỏa
Quả hoàng kim
Săn boss
Liên đấu
Liên đấu